VELOQUIPE II

HTML Editor - Full Version

REGLEMENT VELOQUIPE 2

D.D. 2014.01.02

1. VELOQUIPE

1.1. Organisatie

De organisatie van Veloquipe 2 (hierna: Veloquipe) is in handen van de VUCI. De samenstelling van de

VUCI wordt op het 2Cycle-forum gepubliceerd.

Bij discussie omtrent het reglement en inzake kwesties die niet in het reglement geregeld zijn heeft de

VUCI altijd het laatste woord. Zij heeft ook te allen tijde het recht om spelregels op te stellen of aan te

passen.

1.2. Forum

Het gehele Veloquipe spel en alle correspondentie daaromtrent gebeurt via een onderdeel van het

2Cycle-forum, waarbij ook de tijdsaanduiding op het forum bepalend is voor tijdslimieten.

1.3. Kalender

Voor Veloquipe wordt de inschaling van CQ-ranking gehanteerd.

Alle wedstrijden met volgende inschaling staan op de VQ-kalender:

GT1 - GT2 - 2.WT - 2.HC - 2.1 - 2.NC - 1.WT1 - 1.WT2 - 1.HC - 1.1 - 1.NC

WCRR - WCTT - WCU - WCUT - CC - CCT - NC1 - NCT1 - NC2 - NCT2 - NC3 - NCT3

Een VQ-seizoen omvat 1 winterperiode met aansluitend 10 spelperiodes. De winterperiode omvat een

eventuele grabbelton en de winterdraft. Aan het einde van elke spelperiode en de winterperiode vindt een

handelsweek plaats.

1.4. Punten

Voor Veloquipe wordt de puntentelling van CQ-ranking gehanteerd.

De behaalde punten van alle renners in alle wedstrijden op de VQ-kalender worden voor elk team bij

elkaar opgeteld en zo ontstaat het VQ-klassement. Daarnaast worden behaalde punten ook aan het

budget van elk team toegevoegd. Na de afsluiting van een periode worden eventuele wijzigingen in de

uitslagen niet meer in de resultaten verwerkt.

De winnaar van het VQ-seizoen is het team dat de meeste punten heeft behaald in het VQ-klassement.

Bij gelijke stand wint het team met de meeste overwinningen. Wanneer de stand nog steeds gelijk is,

wint het team dat over het gehele VQ-seizoen het minste salaris heeft uitbetaald. Wanneer ten slotte de

stand gelijk blijft, wordt de overwinning gedeeld en beslist het lot over de draftvolgorde.

1.5. Licenties

Veloquipe wordt gespeeld met maximaal 22 teams.

Voor aanvang van een nieuw VQ-seizoen wordt aan alle teammanagers gevraagd of ze hun licentie met

een jaar willen verlengen. Teammanagers kunnen daarnaast ook zelf te allen tijde aangeven dat ze hun

licentie willen inleveren. Zodra bekend is dat een team stopt, wordt dat team uitgesloten van elke vorm

van handel in renners.

Kandidaat teammanagers kunnen zich inschrijven op een wachtlijst en voor elk team dat stopt, kan een

nieuwe teammanager bij aanvang van het nieuwe VQ-seizoen met een team van start gaan.

2. TEAMS

2.1. Renners

Elke renner kan slechts deel uitmaken van 1 team. Elk team bestaat uit minimaal 15 renners en

maximaal 30 renners. Enkel een team dat door de VUCI onder curatele is gesteld, heeft mogelijk minder

dan 15 renners onder contract.

In aanvulling op het maximum van 30 renners mag ieder team in iedere periode één renner een periode

lang in het team opnemen door middel van een stagecontract.

2.2. Contracten

2.2.1. Looptijd

Elke renner uit een team heeft een contract van bepaalde duur en elk team moet te allen tijde aan

volgende voorwaarden voldoen:

Elk team heeft maximaal 9 contracten met een looptijd van 2 kalenderjaren.

Elk team heeft maximaal 6 contracten met een looptijd van 3 kalenderjaren.

Elk team heeft maximaal 3 contracten met een looptijd van 4 kalenderjaren;

waarbij enkel renners die direct voorafgaand aan het kalenderjaar niet ouder zijn dan 23 jaar een

contract met een looptijd van 4 kalenderjaren kunnen krijgen.

Alle overige contracten hebben een looptijd van 1 kalenderjaar.

Het contract vangt aan in de eerste periode waarin de renner punten voor het team gaat scoren. De

looptijd van een nieuw contract bedraagt in de regel 1 kalenderjaar, tenzij de teammanager expliciet en

voor het aanvangen van het dienstverband een langere looptijd voor dat contract aangeeft.

Bij een transfer wordt het contract van de renner overgenomen met behoud van salaris en looptijd.

Aan het einde van een VQ-seizoen vermindert de looptijd van alle contracten met 1 kalenderjaar en alle

renners van wie het contract afloopt, komen vrij voor de winterdraft.

2.2.2. Salaris

In elk contract wordt ook het salaris vastgelegd dat de teammanager elke spelperiode aan de betreffende

renner moet uitbetalen. Het salaris wordt aan voor aanvang van de handelsweek van het budget van het

team afgetrokken.

Het salaris van een vrije renner die een nieuw contract krijgt, wordt als volgt berekend:

tijdens de winterperiode: SALARIS = CQ-waarde bij aanvang winterperiode / 10

tijdens een spelperiode: SALARIS = CQ-waarde bij aanvang dienstverband / 10

Bij een transfer wordt het contract van de renner overgenomen met behoud van salaris en looptijd.

Het salaris van een renner blijft onveranderd gedurende het gehele VQ-seizoen. Wanneer een renner

voor meerdere kalenderjaren onder contract is, wordt zijn salaris wel jaarlijks herzien bij het begin van

het nieuwe VQ-seizoen.

Voor een renner met een doorlopend contract wordt het nieuwe salaris als volgt berekend:

SALARIS = ( laatst genoten salaris + ( CQ-waarde bij aanvang winterperiode / 10 ) ) / 2

Als volgens deze formule het salaris zou dalen, dan geldt echter:

SALARIS = laatst genoten salaris

Het salaris bedraagt minimaal 5 CQ en wordt altijd naar beneden afgerond op gehele getallen.

2.2.3. Stagecontracten

Elk team mag voor elke spelperiode één stagecontract aangaan.

De looptijd van een stagecontract bedraagt altijd één periode.

Het team hoeft geen aankooppremie te betalen, na afloop van de periode wordt er ook geen eindecontractpremie

uitbetaald.

De renner krijgt een stagepremie die als volgt wordt berekend:

stagepremie = CQ-waarde bij aanvang aanstaande spelperiode / 10

(en dan afgerond naar onder)

De punten die een renner tijdens de periode behaalt, tellen voor het klassement en voor het budget van

het team.

Alle vrije renners kunnen een stagecontract krijgen voor de aanstaande periode. Stagiaires mogen ook nog tijdens de betreffende periode een stagecontract krijgen, zolang ze in die periode nog niet van start zijn gegaan in een wedstrijd die meetelt voor VQ2.

Een renner die een periode rijdt, blijft tijdens zijn periode wel op de koopjeslijst, zodat hij opnieuw

kan worden gecontracteerd voor de periode die volgt.

Een ploegleider kan een vrije renner te allen tijde een vast contract aanbieden, ook als die renner

al een stagecontract heeft: Het vast contract heeft voorrang op het stagecontract dat eerder in

dezelfde periode werd gegeven.

2.3. Premies

2.3.1. Aankooppremie

Bij aankoop van een vrije renner tijdens een spelperiode betaalt de teammanager een aankooppremie:

AANKOOPPREMIE = CQ-waarde bij aanvang dienstverband

Bij een veiling betaalt de teammanager die de renner krijgt toegewezen de door hem geboden

aankooppremie.

Bij een transfer wordt het contract van de renner overgenomen en betaalt de teammanager geen

aankooppremie.

2.3.2. Einde-contractpremie

Als compensatie voor een aflopend contract ontvangt de teammanager een einde-contractpremie:

EINDE-CONTRACTPREMIE = CQ-waarde bij afloop laatste spelperiode van contract

Bij ontbinding van een contract door de VUCI in geval van curatele geldt echter:

EINDE-CONTRACTPREMIE = CQ-waarde bij aanvang handelsweek van huidige spelperiode

Bij een transfer of bij ontslag ontvangt de teammanager geen einde-contractpremie.

2.3.3. Transferpremie

Bij een transfer wordt door de teammanagers een transferpremie onderhandeld en wordt het contract

van de renner overgenomen met behoud van salaris en looptijd.

2.3.4. Ontslagpremie

Bij ontslag betaalt de teammanager een ontslagpremie:

ONTSLAGPREMIE = (2 + looptijd contract incl. huidig kalenderjaar) * laatst genoten salaris

De ontslagpremie bedraagt minimaal 50 CQ en maximaal 500 CQ.

2.4. Budget

Elke nieuwe teammanager krijgt bij de start van het spel eenmalig een budget van 10 000 CQ.

Het budget neemt af door:

het betalen van aankooppremies

het betalen van salaris aan renners

het betalen van transferpremies

het betalen van ontslagpremies

Het budget neemt toe door:

het behalen van punten in wedstrijden op de VQ-kalender

het ontvangen van transferpremies

het ontvangen van einde-contractpremies

2.4.1. Budgetcontrole

Elke spelperiode wordt het budget van elk team gecontroleerd na uitbetaling van het salaris van de

renners en voor de start van de eventuele handelsweek.

Alle teams met een negatief budget worden aansluitend onder curatele gesteld.

2.4.2. Curatele

Wanneer een team onder curatele wordt gesteld, wordt het contract van één of meerdere renners

ontbonden met uitbetaling van een einde-contractpremie.

In de regel wordt het contract met de grootste salarislast ontbonden, tenzij de teammanager binnen een

tijdsspanne van 24 uren aangeeft dat hij in plaats daarvan het contract met de op één na grootste

salarislast laat ontbinden.

Indien de verkregen einde-contractpremie niet volstaat om een positief budget te behalen, wordt telkens

het contract met de grootste salarislast ontbonden, zonder keuzemogelijkheid voor de teammanager.

Deze maatregel wordt herhaald totdat het team een positief budget heeft.

Een renner van wie het contract ontbonden wordt zal door de VUCI worden verkocht via een veiling

tijdens de direct opvolgende handelsweek.

Een team dat onder curatele is gesteld, mag tot het einde van de huidige spelperiode geen nieuwe

renners aantrekken. Het team mag wel nog renners verkopen die niet worden geveild.

3. HANDEL

3.1. Grabbelton

Alle renners van gestopte teams die aan het einde van het VQ-seizoen nog een doorlopend contract

hebben, komen in de grabbelton terecht. Nieuwe teammanagers mogen voor aanvang van de winterdraft

om de beurt een renner uit de grabbelton aankopen. De keuzevolgorde voor de grabbelton wordt door

loting bepaald en die keuzevolgorde wordt omgekeerd voor de winterdraft.

Alle renners die uit de grabbelton worden aangekocht, krijgen een nieuw contract. De aankooppremie en

het salaris worden bepaald aan de hand van de koopjeslijst bij aanvang van de winterdraft. Alle renners

die in de grabbelton blijven, worden vrije renners en zijn beschikbaar voor de winterdraft.

3.2. Winterdraft

Aan het einde van een VQ-seizoen vermindert de looptijd van alle contracten met 1 kalenderjaar en alle

renners van wie het contract afloopt, komen vrij voor de winterdraft.

De winterdraft zorgt ervoor dat teams terug worden aangevuld: Om beurten kunnen teammanagers een

vrije renner contracteren. Dit gebeurt in omgekeerde volgorde van de eindstand van het VQjaarklassement,

waarbij nieuwe teammanagers de plaats innemen van de gestopte teammanagers. Bij

gelijke stand in het VQ-klassement, wordt er geloot om de volgorde bij het draften te bepalen.

De winterdraft eindigt na 12 draftrondes of zoveel eerder als alle teammanagers te kennen hebben

gegeven dat ze willen stoppen met draften. Na de draftrondes volgt de vrije draft, die duurt tot de dag

voor de aanvang van het seizoen. De precieze aanvangstijden van de winterdraft en de vrije draft worden

bepaald door de VUCI.

3.2.1. Voorkeurslijst

De VUCI stelt een externe coördinator aan om eventuele voorkeurslijsten te beheren.

Elke teammanager kan een voorkeurslijst met vrije renners naar de coördinator doorgeven met daarbij

eventueel ook een limiet voor het aantal te draften renners en een minimaal te behouden budget.

Bovendien mag een teammanager te allen tijde een nieuwe voorkeurslijst doorgeven die vanaf dan de

vorige vervangt.

3.2.2. Draftmodus

Om het draften snel en overzichtelijk te laten verlopen, wordt aan elke teammanager gevraagd om een

draftmodus te kiezen:

ACTIEF = De teammanager die aan de beurt is, draft zelf een vrije renner.

PASSIEF = De coördinator draft in opdracht van de teammanager die aan de beurt is.

PASSEN = De teammanager slaat eenmalig of tot nader order een beurt over.

STOPPEN = De teammanager neemt niet meer deel aan de winterdraft.

Een teammanager kan te allen tijde een andere draftmodus kiezen.

3.2.3. Draftkeuze

De teammanager die aan de beurt is, mag een vrije renner contracteren. De draftkeuze gebeurt op

volgende wijze:

TEAMCODE draft RIDER ID + NAAM + VOORNAAM voor WAARDE. Next: TEAMCODE.

Het is niet toegestaan om een renner te draften waarvan de aankooppremie groter is dan het huidige

budget van het team. Wanneer een draft niet aan deze regel voldoet, wordt deze draft geannuleerd. De

teammanager die in de fout is gegaan, mag in plaats van de geannuleerde draft een nieuwe renner

contracteren indien hij de fout heeft ontdekt voordat de draft is voortgezet.

Het is niet toegestaan om een draftkeuze te wijzigen. Wanneer het forum markeert dat een draftkeuze

werd geëdit, zijn er twee mogelijkheden:

Als de oorspronkelijke draftkeuze werd geregistreerd in een overzicht, dan behoudt de

teammanager zijn oorspronkelijk gedrafte renner.

Als de oorspronkelijke draftkeuze niet werd geregistreerd in een overzicht, dan wordt de draft van

de teammanager ongeldig en slaat deze eenmalig een beurt over.

Indien de teammanager geen keuze heeft gemaakt binnen de tijdsspanne van 24 uren, verandert zijn

draftmodus naar passief en zijn er twee mogelijkheden:

Als de teammanager een voorkeurslijst heeft doorgegeven, dan draft de coördinator de eerste,

binnen het budget passende, vrije renner van de voorkeurslijst.

Als de teammanager geen voorkeurslijst heeft doorgegeven, kan de teammanager die na hem aan

de beurt is, de draft voortzetten.

Alle renners die tijdens de winterdraft worden aangekocht, krijgen een nieuw contract.

3.3. Vrije renners

Renners die nergens onder contract staan, zijn vrije renners en kunnen te allen tijde worden

gecontracteerd, uitgezonderd:

Het is niet toegestaan om vrije renners te contracteren in de tijdsspanne tussen de start van

spelperiode 10 en het einde van de winterdraft.

Het is niet toegestaan om vrije renners die deelnemen aan een wedstrijd waarvan de punten tellen

voor de aanstaande periode, te contracteren in de tijdsspanne tussen de start van de wedstrijd en

de start van de aanstaande periode.

Alle vrije renners die worden aangekocht, krijgen een nieuw contract en rijden vanaf de aanstaande

periode in dienst van het team.

3.4. Ontslag

Een teammanager mag een renner uit zijn team ontslaan. Dat ontslag kan onder bepaalde voorwaarden

kosteloos gebeuren of te allen tijde door betaling van een ontslagpremie.

Een teammanager kan de renner voor wie hij het ontslag heeft aangevraagd, tegelijkertijd te koop

aanbieden in de handelsweek. Indien de renner wordt verkocht, komt het ontslag te vervallen. De

verkopende teammanager betaalt dan ook geen ontslagpremie.

Een aangevraagd ontslag kan door de teammanager worden ingetrokken tot het moment dat het ontslag

wordt geëffectueerd. Een teammanager kan een door hem ontslagen renner niet in de eerste 10 uren na

effectuering van het ontslag opnieuw aanwerven.

Een ontslagen renner is vrij na afloop van de periode waarin hij is ontslagen.

3.4.1. Kosteloos ontslag

Een teammanager mag een renner kosteloos ontslaan als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het kosteloos ontslag wordt voor het einde van de handelsweek worden ingediend.

De renner heeft minimaal 5 opeenvolgende spelperiodes (inclusief de huidige spelperiode) aan geen

enkele wedstrijd op de VQ-kalender deelgenomen.

De renner moet minimaal 5 opeenvolgende spelperiodes (inclusief de huidige spelperiode) bij het

team onder contract hebben gestaan.

Als bij controle blijkt dat de renner in de laatste 5 periodes actief is geweest, wordt een kosteloos ontslag

niet toegestaan. De teammanager mag de renner dan alsnog ontslaan door het betalen van een

ontslagpremie, of de renner behouden.

Het contract wordt tevens kosteloos ontbonden, indien een renner is overleden, tenzij de teammanager

bezwaar hiertegen heeft.

3.5. Handelsweek

Tijdens de handelsweek vinden transfers en eventuele veilingen van renners plaats. De handelsweek

loopt in de laatste 7 dagen van elke spelperiode. In afwijking hiervan bepaalt de VUCI wanneer de

handelsweek aan het eind van periode 10 plaatsvindt.

De handelsweek aan het eind van de winterperiode beslaat twee weken en eindigt in het weekend

voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen

3.5.1. Start handelsweek

De handelsweek gaat maandag om 0:00 uur van start. Tot die tijd kunnen teammanagers renners

aanbieden voor transfers

Bij de start van de handelsweek zal de VUCI bekendmaken welke renners worden aangeboden voor

transfers en welke renners er eventueel worden verkocht via een veiling.

Aansluitend kunnen teammanagers op de aangeboden renners bieden.

Indien er meerdere boden zijn op dezelfde renner, moet elk nieuw bod ten minste 5% hoger zijn dan het voorgaande. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal het bod als ongeldig aanzien worden, waardoor het laatste geldige bod terug van kracht is.
 

3.5.2. Afsluiten transfermarkt

De transfermarkt wordt zaterdag om 21:00.00 uur afgesloten. Dit geldt als tijdslimiet voor biedingen.

3.5.3. Afsluiten handelsweek

De handelsweek wordt zondag om 21:00.00 uur afgesloten. Dit geldt als tijdslimiet voor de toewijzing

van transfers.

3.5.4. Afsluiten periode

De periode wordt zondag 24:00 uur afgesloten en geldt als tijdslimiet voor:

de aankoop van vrije renners

het ontslag van renners

het aangeven van de looptijd van nieuwe contracten

Aansluitend worden volgende controles gedaan:

controle op het budget

controle op aantal renners

controle op aantal contracten per looptijd

De aankopen en transfers moeten op het moment van aankoop bekostigd kunnen worden uit het budget

van de team. Indien het budget niet toereikend is voor de aankoop/aankopen, wordt het contract van de

laatst aangekochte of getransfereerde renner onmiddellijk ontbonden. Deze maatregel wordt herhaald

totdat het team aan de regels voldoet. Het budget van het team wordt na deze ingreep op 0 (nul)

gesteld.

Als blijkt dat een team te veel renners onder contract heeft, dan wordt het contract van de laatst

aangekochte of getransfereerde renner ontbonden. De teammanager ontvangt geen eindecontractpremie,

maar moet wel de betreffende aankooppremie of transferpremie betalen. Deze maatregel

wordt herhaald totdat het team maximaal 30 renners heeft.

Wanneer een team te weinig renners onder contract heeft, wordt/worden de duurste renner(s) van de

koopjeslijst gedwongen onder contract genomen die het team zich kan veroorloven.

Als blijkt dat een team te veel contracten van een bepaalde looptijd heeft, dan wordt de looptijd van het

contract van de laatst aangekochte of getransfereerde renner met een contract van die bepaalde looptijd

verminderd met 1 kalenderjaar. Deze maatregel wordt herhaald totdat het team aan alle regels voldoet.

Een renner van wie het contract wordt ontbonden zal door de VUCI worden verkocht via een veiling

tijdens de aanstaande handelsweek.

3.6. Transfers

Een team kan tijdens elke handelsweek renners aan andere teams verkopen. Het nieuwe team neemt

dan het contract van de renner over met behoud van salaris en looptijd, en betaalt de overeengekomen

transferpremie.

3.6.1. Aanbieden van renners

Een teammanager die een renner wil verkopen, biedt deze renner voorafgaand aan de start van de

handelsweek aan met correcte vermelding van limietprijs, salaris en looptijd van het contract:

TEAMCODE biedt NAAM + VOORNAAM aan: limiet WAARDE, salaris WAARDE, t/m JAARTAL.

De limietprijs is een richtprijs die aangeeft tegen welk bod de verkoop altijd zal plaatsvinden.

3.6.2. Bieden op renners

Ploegleiders mogen tijdens de handelsweek bieden op alle renners, ook als ze niet zijn aangeboden.

Elk bod dient eenduidig en op volgende wijze te gebeuren:

TEAMCODE biedt WAARDE op NAAM + VOORNAAM.

Het hoogste bod op een renner kan niet meer worden ingetrokken, een lager bod eventueel wel.

Indien er meerdere boden zijn op dezelfde renner, moet elk nieuw bod ten minste 5% hoger zijn dan het voorgaande. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal het bod als ongeldig aanzien worden, waardoor het laatste geldige bod terug van kracht is.

Het is niet toegestaan om een bod te wijzigen. Wanneer het forum markeert dat een bod werd geëdit,

zijn er twee mogelijkheden:

Als het oorspronkelijke bod werd geregistreerd in een overzicht, dan blijft het oorspronkelijk bod

gelden.

Als het oorspronkelijke bod niet werd geregistreerd in een overzicht, dan wordt het bod ongeldig en

mag de teammanager niet meer op de betreffende renner bieden.

3.6.3. Toewijzing transfers

Voor elke aangeboden renner geldt na het afsluiten van de transfermarkt:

Als er geen bod is uitgebracht, dan blijft de renner bij het verkopende team.

Als er slechts één of meerdere biedingen onder de limietprijs zijn uitgebracht, dan blijft de renner

bij het verkopende team, tenzij de verkopende teammanager expliciet en binnen de tijdsspanne

van 24 uren na het afsluiten van de transfermarkt een bod naar keuze aanvaardt.

Als er één bod gelijk aan of boven de limietprijs is uitgebracht, dan wordt de renner meteen

toegewezen aan het biedende team.

Als er meerdere biedingen gelijk aan of boven de limietprijs zijn uitgebracht, dan wordt de renner

toegewezen aan het team dat als eerste het hoogste bod heeft uitgebracht, tenzij de verkopende

teammanager expliciet en binnen de tijdsspanne van 24 uren na het afsluiten van de transfermarkt

een ander bod gelijk aan of boven de limietprijs aanvaardt.

Voor elke renner waarop is geboden zonder dat hij voorafgaand is aangeboden met een limietprijs, geldt

dat de huidige ploegleider enkel het hoogste bod kan aanvaarden.

3.7. Veiling

Wanneer het contract van een renner door de VUCI wordt ontbonden, wordt die renner via een veiling

aangeboden.

De veiling verloopt analoog aan een transfer, met als verschil dat de VUCI de renner verkoopt en dat de

hoogste bieder na het afsluiten van de transfermarkt altijd de renner krijgt toegewezen tegen betaling

van de geboden aankooppremie.

Indien er meerdere boden zijn op dezelfde renner, moet elk nieuw bod ten minste 5% hoger zijn dan het voorgaande. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal het bod als ongeldig aanzien worden, waardoor het laatste geldige bod terug van kracht is.

Teammanagers waarvan het team onder curatele is gesteld zijn uitgesloten van deelname aan de veiling.

Alle renners die via een veiling worden aangekocht, krijgen een nieuw contract. Alle renners waarop niet

is geboden tijdens de veiling, zijn vrij na afloop van de periode waarin de veiling plaats vindt.