VELOQUIPE III

Reglement

v. 2.1 | d.d. 2016.10.01

 1. Veloquipe
  1. Organisatie
  2. De organisatie van Veloquipe is in handen van de VUCI. Voor Veloquipe III geldt:

   VUCI = Hans Kruizenga, Jeroen Kleijwegt, Ward Debruyne, Karel Kellens en Eli Nomes

   Bij discussie omtrent het reglement heeft de VUCI altijd het laatste woord. Zij heeft ook te allen tijde het recht om spelregels op te stellen of aan te passen.

  3. Forum
  4. Het Veloquipe spel en alle correspondentie daaromtrent gebeurt via een onderdeel van het 2Cycle-forum, waarbij ook de tijdsaanduiding op het forum bepalend is voor tijdslimieten. Deadlines zijn strikt en tenzij duidelijk anders aangegeven exclusief: een geldige actie moet uiterlijk in de laatste minuut vóór de deadline geplaatst worden. Spelers voeren acties uit door het posten van berichten in de geschikte topics. Deze berichten moeten helder en eenduidig zijn. De beste manier om dit te bereiken is het volgen van de conventies die in dit reglement en aan het begin van elk topic worden meegegeven. Oordeelt de VUCI dat een bericht niet helder en eenduidig is, dan is de actie niet geldig.

  5. Website
  6. Naast het forum is er een VQ III website waar o.m. dit reglement, de teamsamenstellingen, de boekhouding en het archief te raadplegen zijn. De website dient als een naslagwerk: alle spelhandelingen die op het forum gebeuren worden er zo goed als mogelijk realtime doorgevoerd.

  7. Kalender
  8. Voor Veloquipe wordt de inschaling van CQ-ranking gehanteerd.

   Alle wedstrijden met volgende inschaling staan op de VQ-kalender:

   • GT1 - GT2 - 2.WT - 2.HC - 2.1 - 2.NC - 1.WT1 - 1.WT2 - 1.HC - 1.1 - 1.NC
   • WCRR - WCTT - WCU - WCUT - CC - CCT - NC1 - NCT1 - NC2 - NCT2 - NC3 - NCT3

   Een VQ-seizoen omvat 1 winterperiode met aansluitend 10 spelperiodes. De winterperiode omvat een eventuele grabbelton en de winterdraft. Voor aanvang van elke spelperiode vindt een handelsweek plaats.

  9. Punten
  10. Voor Veloquipe wordt de puntentelling van CQ-ranking gehanteerd.

   De behaalde punten van alle renners in alle wedstrijden op de VQ-kalender worden voor elk team bij elkaar opgeteld en zo ontstaat het VQ-klassement. Daarnaast worden behaalde punten ook aan het budget van elk team toegevoegd.

   De winnaar van het VQ-seizoen is het team dat de meeste punten heeft behaald in het VQ-klassement. Bij gelijke stand wint het team met de meeste overwinningen. Wanneer de stand nog steeds gelijk is, wint het team dat over het gehele VQ-seizoen het minste salaris heeft uitbetaald. Wanneer tenslotte de stand gelijk blijft, wordt de overwinning gedeeld.

  11. Licenties
  12. Veloquipe wordt gespeeld met maximaal 22 teams.

   In september wordt ieder jaar aan alle teammanagers gevraagd of ze hun licentie met een jaar willen verlengen. Teammanagers die besluiten te stoppen of die hun besluit niet bekend maken voor 1 oktober, worden in het nieuwe VQ-seizoen vervangen. Van zodra bekend is dat een team stopt, wordt dat team uitgesloten van elke vorm van handel met renners. Ook worden er geen curatele-procedures meer uitgevoerd voor een stoppend team.

   Kandidaat teammanagers kunnen zich inschrijven op een wachtlijst en voor elk team dat stopt, kan een nieuwe teammanager bij aanvang van het nieuwe VQ-seizoen met een team van start gaan.

 2. Teams
  1. Renners
  2. Elke renner kan slechts deel uitmaken van 1 team.

   Elk team heeft op elk moment tijdens het seizoen minimaal 15 en maximaal 30 renners onder contract. De enige uitzondering hierop is een team dat een curatele-procedure moet ondergaan, waarna er tijdelijk minder dan 15 renners onder contract mogen staan. Slaagt de teammanager er niet tijdig in om opnieuw minstens 15 renners in dienst te nemen, dan kan de VUCI de licentie van het team afnemen.

   Bovenop de normale contracten kunnen op elk moment maximaal 2 stagairs voor een team uitkomen.

  3. Contracten
   1. Looptijd
   2. Elke renner uit een team heeft een contract van bepaalde duur en elk team moet te allen tijde aan volgende voorwaarden voldoen:

    • Elk team heeft maximaal 18 contracten met een looptijd van 2 kalenderjaren of meer;
    • waarvan maximaal 9 contracten met een looptijd van 3 kalenderjaren of meer;
    • waarvan maximaal 3 contracten met een looptijd van 4 kalenderjaren;
    • en waarbij enkel renners die bij aanvang van het kalenderjaar niet ouder zijn dan 23 jaar een contract met een looptijd van 4 kalenderjaren kunnen tekenen.
    • Alle overige contracten hebben een looptijd van 1 kalenderjaar.

    De looptijd van een nieuw contract bedraagt in de regel 1 kalenderjaar, tenzij de teammanager expliciet en voor het afsluiten van de huidige periode een langere looptijd voor dat contract aangeeft.

    Bij een transfer wordt het contract van de renner overgenomen met behoud van salaris en looptijd.

   3. Stagecontracten
   4. Bovenop het maximum van 30 normale contracten, kan een teammanager een renner een stagecontract geven met een looptijd van 1 periode. Hiervoor moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

    • Per periode kunnen maximaal 2 renners per team een stagecontract krijgen.
    • Per jaar kunnen maximaal 5 renners per team een stagecontract krijgen.
    • Een renner kan verschillende, al dan niet opeenvolgende stagecontracten krijgen, bij hetzelfde team of bij verschillende teams.

    Stagairs kunnen niet ontslagen of getransfereerd worden.

   5. Salaris
   6. In elk contract, inclusief stagecontracten, wordt ook het salaris vastgelegd dat de teammanager elke spelperiode aan de betreffende renner moet uitbetalen.

    Het salaris van een vrije renner die een nieuw contract krijgt, wordt als volgt berekend:

    • tijdens de winterperiode: salaris = CQ-waarde bij aanvang winterperiode / 10
    • tijdens een spelperiode: salaris = CQ-waarde bij aanvang aanstaande spelperiode / 10

    Bij een transfer wordt het contract van de renner overgenomen met behoud van salaris en looptijd.

    Het salaris van een renner blijft onveranderd gedurende het gehele VQ-seizoen. Wanneer een renner voor meerdere kalenderjaren onder contract is, wordt zijn salaris wel jaarlijks herzien bij het begin van het nieuwe VQ-seizoen.

    Voor een renner met een doorlopend contract wordt het nieuwe salaris als volgt berekend:

    salaris = ( laatst genoten salaris + ( CQ-waarde bij aanvang winterperiode / 10 ) ) / 2

    Als volgens deze formule het salaris zou dalen, dan geldt echter:

    salaris = laatst genoten salaris

    Het salaris bedraagt minimaal 5 CQ en wordt altijd naar beneden afgerond op gehele getallen.

  4. Premies
   1. Aankooppremie
   2. Bij aankoop van een vrije renner betaalt de teammanager een aankooppremie:

    aankooppremie = CQ-waarde bij aanvang huidige periode

    Bij een veiling betaalt de teammanager die de renner krijgt toegewezen de door hem geboden aankooppremie.

    Bij een transfer wordt het contract van de renner overgenomen en betaalt de teammanager geen aankooppremie.

   3. Einde-contractpremie
   4. Als compensatie voor een aflopend contract ontvangt de teammanager een einde-contractpremie:

    einde-contractpremie = CQ-waarde bij afloop laatste spelperiode van contract

    Bij ontbinding van een contract door de VUCI in geval van curatele geldt echter:

    einde-contractpremie = CQ-waarde bij aanvang huidige periode

    Bij een transfer of bij ontslag ontvangt de teammanager geen einde-contractpremie.

   5. Transferpremie
   6. Bij een transfer wordt door de teammanagers een transferpremie onderhandeld en wordt het contract van de renner overgenomen met behoud van salaris en looptijd.

   7. Ontslagpremie
   8. Bij ontslag betaalt de teammanager een ontslagpremie:

    ontslagpremie = 3 * laatst genoten salaris * looptijd contract (incl. huidig kalenderjaar)

    De ontslagpremie bedraagt voor renners met een 4-, 3-, 2- of 1-jarig contract respectievelijk minimaal 400, 200, 100 en 50 CQ. De ontslagpremie bedraagt maximaal 700 CQ

  5. Budget

   Elke nieuwe teammanager krijgt bij de start van het spel eenmalig een budget van 10 000 CQ.

   Het budget neemt af door:

   • het betalen van aankooppremies en stagekosten
   • het betalen van salaris aan renners
   • het betalen van transferpremies
   • het betalen van ontslagpremies

   Het budget neemt toe door:

   • het behalen van punten in wedstrijden op de VQ-kalender
   • het ontvangen van transferpremies
   • het ontvangen van einde-contractpremies
   1. Budgetcontrole
   2. Elke normale spelperiode wordt het budget van elk team gecontroleerd aan het begin van de handelsweek.

    In de laatste periode van het seizoen wordt het budget gecontroleerd na het ontvangen van einde-contractpremies.

    Alle teams met een negatief budget worden aansluitend onder curatele gesteld.

   3. Curatele
   4. Wanneer een team onder curatele wordt gesteld, wordt het contract van één of meerdere renners ontbonden die in de eerstvolgende periode nog onder contract liggen bij het team en al minstens twee perioden voor het team rijden, met uitbetaling van een einde-contractpremie, verminderd met een boete van 10%. Ontslagen en aankopen vóór de salarisbetaling kunnen niet teruggedraaid worden bij curatele.

    In de regel wordt het contract met de grootste salarislast ontbonden, tenzij de teammanager binnen een tijdsspanne van 24 uren aangeeft dat hij liever het contract met de op één na grootste salarislast laat ontbinden.

    Indien de verkregen einde-contractpremie niet volstaat om een positief budget te bekomen, wordt telkens het contract met de grootste salarislast ontbonden, zonder keuzemogelijkheid voor de teammanager. Deze maatregel wordt herhaald totdat het team een positief budget bekomt.

    Een renner van wie het contract ontbonden wordt zal door de VUCI worden verkocht via een veiling tijdens de eerstvolgende handelsweek. In periode 1 tot 9 is dat de handelsweek die onmiddellijk volgt op de salarisbetaling, in periode 10 is dat de handelsweek die voorafgaat aan het volgende seizoen.

    Een team dat onder curatele is gesteld, mag tot het einde van de huidige spelperiode geen nieuwe renners aantrekken. Het team mag wel nog renners verkopen.

 3. Handel
  1. Grabbelton
  2. Alle renners van gestopte teams die aan het einde van het vq-seizoen nog een doorlopend contract hebben, komen in de grabbelton terecht. Nieuwe teammanagers mogen voor aanvang van de winterdraft om de beurt een renner uit de grabbelton aankopen. De keuzevolgorde voor de grabbelton wordt door loting bepaald en die keuzevolgorde wordt omgekeerd voor de winterdraft.

   Alle renners die uit de grabbelton worden aangekocht, krijgen een nieuw contract. Alle renners die in de grabbelton blijven, worden vrije renners en zijn beschikbaar voor de winterdraft.

  3. Winterdraft

   Aan het einde van een VQ-seizoen vermindert de looptijd van alle contracten met 1 kalenderjaar en alle renners van wie het contract afloopt, komen vrij voor de winterdraft.

   De winterdraft zorgt ervoor dat teams terug worden aangevuld: Om beurten kunnen teammanagers een vrije renner contracteren. Dit gebeurt in omgekeerde volgorde van de eindstand van het VQ-klassement, waarbij nieuwe teammanagers de plaats innemen van de gestopte teammanagers. Bij gelijke stand in het VQ-klassement, wordt er geloot om de volgorde bij het draften te bepalen.

   De winterdraft eindigt wanneer alle teammanagers te kennen hebben gegeven dat ze willen stoppen met draften, of ten laatste bij de start van de eerste handelsweek. Aansluitend is het nog mogelijk om vrije renners te contracteren.

   1. Voorkeurslijst
   2. De VUCI stelt een externe coördinator aan om eventuele voorkeurslijsten te beheren.

    Elke teammanager kan een voorkeurslijst met vrije renners naar de coördinator doorgeven met daarbij eventueel ook een limiet voor het aantal te draften renners en een minimaal te behouden budget. Bovendien mag een teammanager te allen tijde een nieuwe voorkeurslijst doorgeven die vanaf dan de vorige vervangt.

   3. Draftmodus
   4. Om het draften snel en overzichtelijk te laten verlopen, wordt aan elke teammanager gevraagd om een draftmodus te kiezen:

    • Actief = De teammanager die aan de beurt is, draft zelf een vrije renner.
    • Passief = De coördinator draft in opdracht van de teammanager die aan de beurt is.
    • Passen = De teammanager slaat eenmalig een beurt over.
    • Stoppen = De teammanager neemt niet meer deel aan de winterdraft.

    Een teammanager kan te allen tijde een andere draftmodus kiezen.

   5. Draftkeuze
   6. De teammanager die aan de beurt is, mag een vrije renner contracteren. De draftkeuze gebeurt op volgende wijze:

    Teamcode draft CQCode Naam + Voornaam voor waarde.
    Next: teamcode.

    Het is niet toegestaan om een renner te draften waarvan de aankooppremie groter is dan het huidige budget van het team. Wanneer een draft niet aan deze regel voldoet, wordt deze draft en alle volgende drafts geannuleerd. De teammanager die in de fout is gegaan mag een nieuwe renner contracteren en het draften wordt van dan af verdergezet.

    Het is ook niet toegestaan om een draftkeuze te wijzigen. Wanneer het forum markeert dat een draftkeuze werd ge√ędit, zijn er twee mogelijkheden:

    • Als de oorspronkelijke draftkeuze werd geregistreerd in een overzicht, dan behoudt de teammanager zijn oorspronkelijk gedrafte renner.
    • Als de oorspronkelijke draftkeuze niet werd geregistreerd in een overzicht, dan wordt de draft van de teammanager ongeldig en slaat die eenmalig een beurt over.

    Indien de teammanager geen keuze heeft gemaakt binnen de tijdsspanne van 24 uren, verandert zijn draftmodus naar passief en zijn er twee mogelijkheden:

    • Als de teammanager een voorkeurslijst heeft doorgegeven, dan draft de coördinator de eerste, binnen het budget passende, vrije renner van de voorkeurslijst.
    • Als de teammanager geen voorkeurslijst heeft doorgegeven, dan slaat hij een beurt over. Zolang de teammanager niet expliciet aangeeft dat hij weer actief gaat draften of een voorkeurslijst doorgeeft aan de draftcoördinator, komt hij niet aan de beurt.

    Alle renners die tijdens de winterdraft worden aangekocht, krijgen een nieuw contract.

  4. Vrije renners
  5. Renners die de volgende periode nergens onder contract staan, zijn vrije renners en kunnen te allen tijde worden gecontracteerd, uitgezonderd:

   • Het is niet toegestaan om vrije renners te contracteren in de tijdsspanne tussen de start van spelperiode 10 en het einde van de winterdraft.
   • Het is niet toegestaan om vrije renners die deelnemen aan een wedstrijd waarvan de punten tellen voor de aanstaande periode, te contracteren in de tijdsspanne tussen de start van de wedstrijd en de start van de aanstaande periode.

   Alle vrije renners die worden aangekocht, krijgen een nieuw contract en rijden vanaf de aanstaande periode in dienst van het team.

  6. Stagairs
  7. Vrije renners kunnen vanaf het begin van de handelsweek tot aan het einde van de periode aangeworven worden als stagair. Hun contract gaat de eerstvolgende periode in en loopt tot het einde van die periode. Eenmaal een renner een stagecontract getekend heeft, kan hij geen vast contract meer krijgen voor de eerstvolgende periode, noch van zijn stageploeg, noch van een andere ploeg. In de volgende periode is de renner in kwestie opnieuw vrij te contracteren.

   Net zoals bij gewone contracten, is het niet toegestaan om vrije renners die deelnemen aan een wedstrijd waarvan de punten tellen voor de aanstaande periode, te contracteren in de tijdsspanne tussen de start van de wedstrijd en de start van de aanstaande periode.

  8. Ontslag

   Een teammanager mag een renner uit zijn team ontslaan. Dat ontslag kan onder bepaalde voorwaarden kosteloos gebeuren of te allen tijde middels betaling van een ontslagpremie. Ontslagen zijn echter niet toegestaan tijdens de winterdraft.

   Geïnteresseerde teammanagers kunnen bieden op de ontslagen renner tijdens de handelsweek van de periode waarin het ontslag is aangevraagd. Het ontslag wordt dan omgezet in een transfer met een limietprijs van 0 CQ. De verkopende teammanager betaalt in dat geval ook geen ontslagpremie meer.

   Een aangevraagd ontslag kan door de teammanager niet meer worden ingetrokken en een teammanager kan een door hem ontslagen renner niet in de periode waarin het ontslag is aangevraagd, en niet in de eerste 48 uren van de aanstaande periode opnieuw aanwerven.

   Een ontslagen renner is vrij na afloop van de periode waarin hij is ontslagen.

   1. Kosteloos ontslag
   2. Een teammanager mag een renner kosteloos ontslaan als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

    • Het kosteloos ontslag moet voor aanvang van de handelsweek worden ingediend.
    • De renner mag minimaal 5 opeenvolgende spelperiodes (inclusief de huidige spelperiode) aan geen enkele wedstrijd op de VQ-kalender hebben deelgenomen.
    • De renner moet minimaal 5 opeenvolgende spelperiodes (inclusief de huidige spelperiode) bij het team onder contract hebben gestaan.

    Tot het afsluiten van de transfermarkt kunnen andere teammanagers weerleggen dat de renner voor kosteloos ontslag in aanmerking komt: Als de ontslagen renner voorkomt in de uitslag van een wedstrijd op de VQ-kalender, zelfs wanneer hij deze wedstrijd niet heeft uitgereden of buiten tijd is aangekomen, dan wordt een kosteloos ontslag niet toegestaan en blijft de renner bij het team. De teammanager mag de renner dan alsnog ontslaan middels betaling van een ontslagpremie.

  9. Handelsweek

   Tijdens de handelsweek vinden transfers en eventuele veilingen van renners plaats. Ook kunnen er tijdens de handelsweek stagairs worden aangeworven. De handelsweek gaat 7 dagen voor aanvang van elke spelperiode van start. Er vindt geen handelsweek plaats voorafgaand aan de winterperiode.

   1. Start handelsweek
   2. De handelsweek gaat maandag om 0:00 uur van start en geldt als tijdslimiet voor het aanvragen van kosteloos ontslag.

    Bij de start van de handelsweek opent de VUCI topics waarin respectievelijk kan geboden worden op aangeboden renners en op renners die geveild worden. De VUCI maakt een overzicht van de aangeboden renners maar is niet verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van dat overzicht.

    Aansluitend kunnen teammanagers op de aangeboden renners bieden.

   3. Afsluiten transfermarkt
   4. De transfermarkt wordt zaterdag om 21:00 uur afgesloten en geldt als tijdslimiet voor biedingen, met eventuele verlenging volgens de 5%-regel.

   5. Afsluiten handelsweek
   6. De handelsweek wordt zondag om 21:00 uur afgesloten en geldt als tijdslimiet voor de toewijzing van transfers.

   7. Afsluiten periode
   8. De periode wordt zondag 24:00 uur afgesloten en geldt als tijdslimiet voor:

    • de aankoop van vrije renners
    • het aanwerven van stagairs
    • het ontslag van renners middels betaling van een ontslagpremie
    • het aangeven van de looptijd van nieuwe contracten

    Aansluitend worden volgende controles gedaan:

    • controle op aantal renners
    • controle op aantal stagairs
    • controle op aantal contracten per looptijd

    Als blijkt dat een team te veel renners onder contract heeft, dan wordt het contract van de laatst aangekochte of getransfereerde renner ontbonden. Voor getransfereerde renners geldt dat er gekeken wordt naar de forumtijd van het winnende bod, waarbij het winnende bod het laagste bod is dat hoger is dan alle biedingen van andere teammanagers, uitgezonderd biedingen die door de verkoper zijn afgewezen. De teammanager ontvangt geen einde-contractpremie, maar moet wel de betreffende aankooppremie of transferpremie betalen, met een minimum van 50 cq en een maximum van 400 cq. De eventuele verkoper ontvangt de volledige transferpremie. Deze maatregel wordt herhaald totdat het team maximaal 30 renners heeft.

    Als blijkt dat een team te veel contracten van een bepaalde looptijd heeft, dan wordt het contract van de laatst aangekochte of getransfereerde renner met een contract van die bepaalde looptijd ontbonden.

    Een renner van wie het contract wordt ontbonden zal door de VUCI worden verkocht via een veiling tijdens de aanstaande handelsweek.

  10. Transfers

   Een team kan tijdens elke handelsweek renners aan andere teams verkopen. Het nieuwe team neemt dan het contract van de renner over met behoud van salaris en looptijd, en betaalt de overeengekomen transferpremie.

   1. Aanbieden van renners
   2. Een teammanager die een renner wil verkopen, biedt deze renner aan met vermelding van limietprijs, salaris en looptijd van het contract:

    Teamcode biedt Naam + Voornaam aan: limiet waarde, salaris waarde, t/m jaartal.

    De limietprijs is een richtprijs die aangeeft tegen welk bod de verkoop altijd zal plaatsvinden. Aanbieden kan gedurende de hele periode, tot het afsluiten van de transfermarkt.

   3. Limietprijs
   4. De limietprijs kan steeds verlaagd worden door een nieuw bericht in het aanbiedingentopic:

    Teamcode verlaagt de limietprijs voor Naam + Voornaam naar waarde.

    De limietprijs kan niet verhoogd worden! Het is evenmin toegestaan om een bericht met een aanbieding of een bericht met een limietverlaging te wijzigen. Wanneer het forum markeert dat een aanbieding of limietverlaging werd geëdit, zijn er twee mogelijkheden:

    • Als de oorspronkelijke aanbieding of limietverlaging werd geregistreerd in een overzicht, dan blijft die oorspronkelijke aanbieding of limietverlaging gelden.
    • Als de oorspronkelijke aanbieding of limietverlaging niet werd geregistreerd in een overzicht, dan heeft de VUCI het recht de renner naar eigen inzichten aan te bieden.

    Uitzonderlijk kan de VUCI een wijziging toestaan, indien de oorspronkelijke aanbieding of limietverlaging duidelijk een vergissing is.

   5. Bieden op renners
   6. Elk bod dient eenduidig en op volgende wijze te gebeuren:

    Teamcode biedt waarde op Naam + Voornaam.

    Het hoogste bod op een renner kan niet meer worden ingetrokken, een lager bod eventueel wel.

    Het is niet toegestaan om een bod te wijzigen. Wanneer het forum markeert dat een bod werd geëdit, zijn er twee mogelijkheden:

    • Als het oorspronkelijke bod werd geregistreerd in een overzicht, dan blijft het oorspronkelijk bod gelden.
    • Als het oorspronkelijke bod niet werd geregistreerd in een overzicht, dan wordt het bod ongeldig en mag de teammanager niet meer op de betreffende renner bieden.

    Om elke teammanager de kans te geven zijn hoogste bod te plaatsen, geldt volgende 5%-regel:

    Na het afsluiten van de transfermarkt mag uitzonderlijk nog worden geboden tot maximaal 5 minuten na het laatste geldige bod, op voorwaarde dat er minimaal 5% meer wordt geboden dan het hoogste geldige bod.

   7. Toewijzing transfers
   8. Voor elke aangeboden renner geldt na het afsluiten van de transfermarkt:

    • Als er geen bod is uitgebracht, dan blijft de renner bij het verkopende team.
    • Als er slechts één of meerdere biedingen onder de limietprijs zijn uitgebracht, dan blijft de renner bij het verkopende team, tenzij de verkopende teammanager expliciet en binnen de tijdsspanne van 24 uren na het afsluiten van de transfermarkt een bod naar keuze aanvaardt.
    • Als er één bod gelijk aan of boven de limietprijs is uitgebracht, dan wordt de renner meteen toegewezen aan het biedende team.
    • Als er meerdere biedingen gelijk aan of boven de limietprijs zijn uitgebracht, dan wordt de renner toegewezen aan het team dat als eerste het hoogste bod heeft uitgebracht, tenzij de verkopende teammanager expliciet en binnen de tijdsspanne van 24 uren na het afsluiten van de transfermarkt een ander bod gelijk aan of boven de limietprijs aanvaardt.
  11. Veiling
  12. Wanneer het contract van een renner door de VUCI wordt ontbonden, wordt die renner via een veiling aangeboden.

   De veiling verloopt analoog aan een transfer, met als verschil dat de VUCI de renner verkoopt en dat de hoogste bieder na het afsluiten van de transfermarkt altijd de renner krijgt toegewezen tegen betaling van de geboden aankooppremie. Ook hier geldt de 5%-regel.

   Teammanagers waarvan het team onder curatele is gesteld zijn uitgesloten van deelname aan de veiling.

   Alle renners die via een veiling worden aangekocht, krijgen een nieuw contract. Alle renners waarop niet is geboden tijdens de veiling, zijn vrij na afloop van de periode waarin de veiling plaats vindt.